Znajdź nas na facebooku

KomunikatyKomunikaty

Trzymanie bydła na uwięzi

2015-06-25

Poniżej znajduje się tekst Rozporządzenia, które wejdzie w życie od 26 czerwca 2015 roku w sprawie trzymania bydła na uwięzi w małych gospodarstwach.
Od 26 czerwca w gospodarstwach do 40 szt dorosłych bydła nie jest wymagana zgoda WIJHARS na trzymanie bydła na uwięzi.

Za sztukę dorosłą należy przyjąć bydło od 15 miesiąca życia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej
Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 497)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa ogólne odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w zakresie systemu utrzymywania
bydła.
§ 2. Dopuszcza się utrzymywanie bydła na uwięzi w gospodarstwach, w których:
1) są spełnione wymagania, o których mowa w:
a) art. 22 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz.
UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.),
b) art. 39 rozporządzenia Komisji WE nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów
ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250
z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.);
2) utrzymuje się do 40 sztuk dorosłych bydła.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


Opłata za kontrolę

2015-03-01

Całkowita powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo

do 5 ha

5,01- 10 ha

10,01-20 ha

20,01-50 ha

50,01-100 ha

100,01-200 ha

powyżej 200 ha

I rata Opłata przed kontrolą

200

200

200

200

200

200

200

II rata Opłata po kontroli

550

700

800

900

1050

1300

1500

Razem

750

900

1000

1100

1250

1500

1700

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto jednostki Ekogwarancja PTRE:

PKO BP

71 1020 3150 0000 3502 0077 9025


Porozumienie UE- USA

2012-03-01

Począwszy od dnia 1 czerwca 2012 r. produkty ekologiczne posiadające certyfikaty wydane w Unii Europejskiej lub w Stanach Zjednoczonych będą mogły być sprzedawane jako ekologiczne na obu tych rynkach.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/138&format=HTML &aged=0&language=PL&guiLanguage=en


Nowe zgłoszenie

2012-03-01

Od 24 stycznia 2012 roku obowiązuje wzór nowego zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego [wydanie nr 6]. Wzór zgłoszenia można pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce Do pobrania.


Ustawa o rolnictwie ekologicznym

2012-03-01

Informujemy, że od dnia 8 sierpnia 2009 r. obowiązuje nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym. Ustawa ta formalizuje zmianę przepisów prawnych w Unii Europejskiej, obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. Przepisy te to Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008. Mając obecnie pełny zestaw obowiązujących przepisów prawa, chcielibyśmy przypomnieć zasady rolnictwa ekologicznego oraz zwrócić uwagę na zmiany, które wniosły nowe przepisy.

więcej...