Znajdź nas na facebooku

KomunikatyKomunikaty

Trzymanie bydła na uwięzi

2015-06-25

Poniżej znajduje się tekst Rozporządzenia, które wejdzie w życie od 26 czerwca 2015 roku w sprawie trzymania bydła na uwięzi w małych gospodarstwach.
Od 26 czerwca w gospodarstwach do 40 szt dorosłych bydła nie jest wymagana zgoda WIJHARS na trzymanie bydła na uwięzi.

Za sztukę dorosłą należy przyjąć bydło od 15 miesiąca życia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej
Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 497)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa ogólne odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w zakresie systemu utrzymywania
bydła.
§ 2. Dopuszcza się utrzymywanie bydła na uwięzi w gospodarstwach, w których:
1) są spełnione wymagania, o których mowa w:
a) art. 22 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz.
UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.),
b) art. 39 rozporządzenia Komisji WE nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów
ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250
z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.);
2) utrzymuje się do 40 sztuk dorosłych bydła.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


Porozumienie UE- USA

2012-03-01

Począwszy od dnia 1 czerwca 2012 r. produkty ekologiczne posiadające certyfikaty wydane w Unii Europejskiej lub w Stanach Zjednoczonych będą mogły być sprzedawane jako ekologiczne na obu tych rynkach.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/138&format=HTML &aged=0&language=PL&guiLanguage=en


Nowe zgłoszenie

2012-03-01

Od 24 stycznia 2012 roku obowiązuje wzór nowego zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego [wydanie nr 6]. Wzór zgłoszenia można pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce Do pobrania.


Ustawa o rolnictwie ekologicznym

2012-03-01

Informujemy, że od dnia 8 sierpnia 2009 r. obowiązuje nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym. Ustawa ta formalizuje zmianę przepisów prawnych w Unii Europejskiej, obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. Przepisy te to Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008. Mając obecnie pełny zestaw obowiązujących przepisów prawa, chcielibyśmy przypomnieć zasady rolnictwa ekologicznego oraz zwrócić uwagę na zmiany, które wniosły nowe przepisy.

więcej...