Znajdź nas na facebooku

Ustawa o rolnictwie ekologicznymUstawa o rolnictwie ekologicznym

Informujemy, że od dnia 8 sierpnia 2009 r. obowiązuje nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym. Ustawa ta formalizuje zmianę przepisów prawnych w Unii Europejskiej, obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. Przepisy te to Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008. Mając obecnie pełny zestaw obowiązujących przepisów prawa, chcielibyśmy przypomnieć zasady rolnictwa ekologicznego oraz zwrócić uwagę na zmiany, które wniosły nowe przepisy.

Definicja rolnictwa ekologicznego, którą od wielu lat się posługuję, to „system produkcji rolnej oparty na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w obrębie gospodarstwa”. Ta definicja w pełni oddawała sens „starego” rozporządzenia 2092/91, natomiast w preambule nowego rozporządzenia 834/2007 rozszerzono zakres rolnictwa ekologicznego o ochronę środowiska. Stąd też rolnictwo ekologiczne obejmuje towarowe gospodarstwa rolne i gospodarstwa bez produkcji towarowej ale przyczyniające się do pozytywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Jednak we wszystkich gospodarstwach ekologicznych podtrzymano zasadę nie używania w uprawie roślin syntetycznych nawozów i chemicznych pestycydów, a chów zwierząt oparty jest głównie na paszach wytworzonych we własnym gospodarstwie.

Jakie zmiany wnoszą nowe przepisy.

 1. Rolnik, który chce rozpocząć produkcję metodami ekologicznymi, przesyła zgłoszenie tylko do jednostki certyfikującej, na druku opracowanym przez GIJHARS.
 2. Podstawą nawożenia pól są nawozy organiczne wytworzone w gospodarstwie. Przy czym dyrektywa azotanowa ogranicza ilość azotu do 170 kg/ha, co odpowiada 30 tonom obornika bydlęcego na jeden hektar rocznie.
 3. Rolnik posiadający gospodarstwo ekologiczne, może odstąpić nawóz organiczny tylko rolnikowi, również posiadającemu gospodarstwo ekologiczne. Nie wolno z gospodarstwa ekologicznego sprzedawać lub podarować nawozu organicznego do gospodarstwa konwencjonalnego. Można też sprzedać nawóz organiczny do certyfikowanej wytwórni nawozów, której dane są umieszczone na liście publikowanej przez IUNG-PIB w Puławach.
 4. Z dodatkowych nawozów ekologicznych wolno stosować w naszym kraju wyłącznie te, które znajdują się na liście publikowanej przez IUNG-PIB w Puławach.
 5. Dozwolone środki ochrony roślin mogą być stosowane tylko w drodze wyjątku, kiedy inne sposoby ograniczenia patogenów, okażą się nieskuteczne. W Polsce wolno stosować tylko środki, które są umieszczone na liście publikowanej przez IOR-PIB w Poznaniu. Nadmieniamy, że nawet te środki wolno stosować tylko na patogeny i rośliny, na które środek został zarejestrowany.
 6. Materiał siewny i szkółkarski. Tutaj mamy wiele problemów z zastosowaniem konwencjonalnego materiału rozmnożeniowego. W polskiej ustawie podano, że wolno użyć konwencjonalny materiał, pod warunkiem uzyskania zgody WIORIN. Chcemy podkreślić, że wniosek o zastosowanie konwencjonalnego materiału, należy złożyć przed siewem czy sadzeniem roślin.
 7. Zakup wszelkich środków produkcji - nawozów, środków ochrony roślin, materiału szkółkarskiego powinien być odnotowany w rejestrze zakupu środków produkcji.
 8. Podsumowując w/w punkty – każdorazowe zastosowanie nawozów sztucznych, chemicznych pestycydów czy konwencjonalnego materiału siewnego, bez zgody lub ze zgodą po terminie siewu, jest traktowane jako podstawa do ograniczenia certyfikatu na daną działkę rolną, a nawet cofnięcia certyfikatu na całe gospodarstwo, z obowiązkiem ponownego powtórzenia okresu konwersji. Obecnie opracowywany jest jednolity katalog sankcji dla jednostek certyfikujących. Po jego zatwierdzeniu, prześlemy jego warunki do wiadomości naszych rolników.
 9. Chów zwierząt. Warunki chowu zwierząt podane są w przepisach unijnych. W chowie mają zastosowanie też liczne odstępstwa, których wdrożenie w gospodarstwie, wymaga zezwolenia udzielonego przez IJHARS. Jakie odstępstwa można zastosować – wymienione są na stronie internetowej GIJHARS. Należy pobrać druk wniosku, wypełnić go i przesłać do zaopiniowania do Ekogwarancji PTRE. Po wystawieniu pozytywnej opinii wniosek zostanie skierowany bezpośrednio do Głównego Inspektora lub właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności wojewódzkiego inspektora JHARS, z kopią do wiadomości rolnika. Jeżeli opinia będzie negatywna wniosek zostanie przesłany rolnikowi.
 10. Obowiązki prowadzenia rejestrów. Rolnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji produktów roślinnych i ewidencji zwierząt gospodarskich.
  Rolnik uczestniczący w programie rolno – środowiskowym ma obowiązek prowadzenia „Rejestru Działań Agrotechnicznych” oraz wypełniania druku „Oświadczenie rolnika dotyczące przestrzegania ograniczenia wypasu na działkach rolnych”. Druki te są podane na stronach internetowych ARiMR. Karta uprawy powinna zostać założona dla każdej działki rolnej i systematycznie wypełniana.
 11. Ewidencja zwierząt gospodarskich. Bydło, owce, kozy i trzoda chlewna podlega obowiązkowi rejestracji na drukach opracowanych przez ARiMR. Druki te są podane na stronach internetowych ARiMRW jako:
  - Księga Rejestracji Bydła,
  - Księga Rejestracji Owiec/Kóz.
  - Księga Rejestracji Świń.
  W tych księgach nie ma rubryki o wadze zwierzęcia sprzedawanego do uboju. Przepisy rolnictwa ekologicznego wymagają podania w księdze rejestracji wagi zwierzęcia przeznaczonego do uboju. Wagę tę należy wpisać do księgi.
 12. Na stronach ARiMR nie ma druków ewidencji dla innych gatunków zwierząt, dlatego podajemy własny wzór, opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa w rolnictwie ekologicznym. Ma on zastosowanie na przykład w chowie drobiu.
 13. Przepisy rolnictwa ekologicznego wymagają prowadzenia ewidencji pasz w żywieniu zwierząt. Podajemy wzór opracowany według obowiązujących przepisów, w którym należy zapisywać pasze podawane wszystkim zwierzętom gospodarskim.
 14. W gospodarstwie z chowem zwierząt należy prowadzić książkę leczenia zwierząt, według wzoru przewidzianego przepisami weterynaryjnymi.