Znajdź nas na facebooku

Standardowy program kontroli - produkcja roślinna i zwierzęcaStandardowy program kontroli - produkcja roślinna i zwierzęca

Standardowy program kontroli gospodarstwa rolnego (produkcja roślinna i zwierzęca)

 

Standardowy program kontroli gospodarstwa rolnego (produkcja roślinna i zwierzęca)

1. Spotkanie otwierające:

- Omówienie celu i zakresu kontroli

- Omówienie planu kontroli
- Weryfikacja opisu gospodarstwa

- weryfikacja działań korygujących podjętych przez producenta z tytułu nałożenia sankcji na podstawie poprzedniej kontroli

2. Przegląd gospodarstwa
2.1 Produkcja roślinna

- Weryfikacja planu produkcji i nawożenia złożonego przez producenta
- Ocena upraw i pól
- Weryfikacja stosowanego materiału rozmnożeniowego

- Fizyczna kontrola obiektów składowania produktów z uwzględnieniem działań podjętych przez producenta w celu oddzielenia produktu ekologicznego od z okresu konwersji lub nieekologicznego


2.2 Produkcja zwierzęca
- Weryfikacja pochodzenia zwierząt
- Weryfikacja sposobu żywienia zwierząt
- Ocena wybiegów i pomieszczeń inwentarskich
- Identyfikacja stosowanych zabiegów weterynaryjnych
- Weryfikacja dokumentów kupna i sprzedaży zwierząt oraz pasz

- Ocena spełnienia wymagań w zakresie odstępstw od zasad rolnictwa ekologicznego
2.3 Pobranie próbek
- ewentualne pobranie do analiz próbek gleby, roślin, paszy lub magazynowanych produktów

2.4  Dokumentacja

- Weryfikacja prowadzonych przez producenta zapisów w zakresie produkcji roślinnej: np. zakup środków produkcji i ich stosowanie w poszczególnych uprawach, itp.

- weryfikacja prowadzonych przez producenta zapisów w zakresie produkcji zwierzęcej: np. żywienie zwierząt, identyfikacja zwierząt, zakup i sprzedaż zwierząt itp.

- weryfikacja zapisów dotyczących reklamacji składanych producentowi przez kupujących produkty

- weryfikacja dokumentacji księgowej

- weryfikacja wielkości produkcji i sprzedaży produktów z odniesieniem do ekologicznych metod produkcji

- weryfikacja decyzji wydanych przez WIJHARS lub GIJHARS w sprawie odstępstw

3. Wypełnienie protokołu z kontroli

4.  Spotkanie zamykające
- Omówienie wyników kontroli
- Poinformowanie o możliwości odwołania się lub złożenia reklamacji
- Podpisanie protokołu

 

Standardowy program kontroli jednostki Ekogwarancja PTRE sp. z o.o. jest tylko przykładem i nie jest zamknięty. W poszczególnych przypadkach jest on dostosowywany do działań prowadzonych przez kontrolowanego producenta. Jest oparty na wymaganiach stawianych przez Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007 z późn. zm., Rozporządzenie Komisji (WE) 889/2008 z późn. zm. oraz Ustawę o rolnictwie ekologicznym z późn. zm.