Znajdź nas na facebooku

Standardowy program kontroli pszczelarstwoStandardowy program kontroli pszczelarstwo

Standardowy program kontroli gospodarstwa pszczelarskiego

 

Standardowy program kontroli gospodarstwa pasiecznego

1.  Spotkanie otwierające:
-Omówienie celu i zakresu kontroli

- Omówienie planu kontroli

- Weryfikacja działań korygujących podjętych przez producenta z tytułu nałożenia sankcji na podstawie poprzedniej kontroli
-Weryfikacja opisu jednostki produkcyjnej

2. Przegląd gospodarstwa pasiecznego
- Weryfikacja lokalizacji pasieki połączona z oceną pożytków pszczelich

- Przegląd pasieki (pasiek), pracowni i rodziny pszczelej
- Weryfikacja prowadzonych przez producenta zapisów: miodobranie, leczenie, dokarmianie, produkcja wosku i węzy, dokumentacja sprzedaży, znakowanie produktów ekologicznych

- Fizyczna kontrola obiektów składowania produktów (jeśli dotyczy - z uwzględnieniem działań podjętych przez producenta w celu oddzielenia produktu ekologicznego od z okresu konwersji lub nieekologicznych)

- Weryfikacja decyzji wydanych przez WIJHARS w sprawie odstępstw – jeśli dotyczy.

 

2.1 Pobranie próbek
- ewentualne pobranie do analiz próbek produktów pszczelich

3. Wypełnienie protokołu z kontroli

4.  Spotkanie zamykające
- Omówienie wyników kontroli
- Poinformowanie o możliwości odwołania się lub złożenia reklamacji
- Podpisanie protokołu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardowy program kontroli jednostki Ekogwarancja PTRE sp. z o.o. jest tylko przykładem i nie jest zamknięty. W poszczególnych przypadkach jest on dostosowywany do działań prowadzonych przez kontrolowanego producenta. Jest oparty na wymaganiach stawianych przez Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007 z późn. zm., Rozporządzenie Komisji (WE) 889/2008 z późn. zm. oraz Ustawę o rolnictwie ekologicznym z późn. zm.