Znajdź nas na facebooku

Standardowy program kontroli przetwórstwo, obrót, importStandardowy program kontroli przetwórstwo, obrót, import

Standardowy program kontroli producentów –przetwórstwo, obrót, import

1. Spotkanie otwierające

1.1 Sprawdzenie aktualności opisu jednostki i przedstawionej przez producenta dokumentacji

1.2 Wyjaśnienie zasad kontroli na zgodność z Rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007 ze zm., Rozporządzeniem Komisji (WE) 889/2008 ze zm., Rozporządzenie Komisji (WE) 1235/2008 ze zm. oraz Ustawą o rolnictwie ekologicznym z dnia 25.06.2009 ze zm.

1.3 Prezentacja działań prowadzonych przez producenta

 

2. Fizyczna kontrola zakładu i prowadzonej dokumentacji

2.1 Fizyczna kontrola obiektów produkcyjnych i/lub składowania z uwzględnieniem:

  • drogi produktu oraz działań podjętych przez producenta w celu oddzielenia produktu ekologicznego od nieekologicznego;
  • oceny bezpieczeństwa produktów pod kątem zgodności podejmowanych działań z wymogami produkcji ekologicznej;
    • etykietyzacji produktów.

2.2 Kontrola dokumentacji z uwzględnieniem:

  • ewidencji towarowej i dokumentacji księgowej na etapie przyjęcia, produkcji, magazynowania, wydania, transportu oraz dokumentowania ekologicznego statusu surowców/produktów wprowadzanych do produkcji/obrotu;
  • zapisów dotyczących bezpieczeństwa produktów w tym weryfikacja protokołów z kontroli przeprowadzonych przez upoważnione organy nadzoru, kontrola zapisów odnoszących się do zabiegów mycia, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, weryfikacja użycia substancji pomocniczych i dodatków do żywności oraz zaświadczeń potwierdzających brak stosowania w ich produkcji organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO).
  • weryfikacja decyzji wydanych przez WIJHARS lub GIJHARS w sprawie odstępstw – jeśli dotyczy.

Dodatkowo:

  • w przypadku kategorii importu dokonywana jest weryfikacja świadectw kontroli, raportów odbioru przesyłki przez importera; przesłanych zawiadomień przez importera do jednostki certyfikującej o planowanym imporcie

W przypadku pierwszej kontroli lub gdy producent nie rozpoczął działalności w zakresie zgłoszonej kategorii, weryfikacja ww. elementów będzie  się odbywać na podstawie stworzonego systemu przedstawionego przez producenta, który będzie wdrożony z chwilą rozpoczęcia działalności.

3. Pobranie próbek

3.1 Weryfikacja systemu i metodyki pobierania prób prowadzonych przez producenta;

3.2 Pobieranie próbek surowców, wyrobów gotowych, dodatków itp. oraz sporządzenie protokołu z pobierania prób (pobieranie prób nie jest czynnością obligatoryjną).

 

4. Wypełnienie protokołu i jego omówienie

5. Spotkanie zamykające

  • podsumowanie wyników kontroli, przedstawienie zauważonych niedociągnięć, odchyleń, niezgodności i proponowanych działań naprawczych oraz poinformowanie producenta o procedurze odwołania od zapisów protokołu z kontroli;
  • wniesienie do protokołu uwag producenta i podpisanie protokołu.

Standardowy program kontroli Ekogwarancja PTRE sp. z o.o. jest tylko przykładem i nie jest zamknięty. W poszczególnych przypadkach jest on dostosowywany do działań prowadzonych prze kontrolowanego producenta. Jest oparty na wymaganiach stawianych przez Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007 ze zm., Rozporządzenie Komisji (WE) 889/2008 ze zm.; Rozporządzenie Komisji (WE) 1235/2008 ze zm. oraz Ustawę o rolnictwie ekologicznym z dnia 25.06.2009 ze zm.