Znajdź nas na facebooku

Standardowy program kontroli akwakulturaStandardowy program kontroli akwakultura

Standardowy program kontroli producentów w sektorze akwakultury (ryby)

1. Spotkanie otwierające

1.1 Sprawdzenie aktualności opisu jednostki

1.2 Wyjaśnienie zasad kontroli na zgodność z Rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007 ze zm., Rozporządzeniem Komisji (WE) 889/2008 ze zm. oraz Ustawą o rolnictwie ekologicznym z dnia 25.06.2009 ze zm.

1.3 Prezentacja działań prowadzonych przez producenta

 

2. Fizyczna kontrola gospodarstwa

Kontrola obiektów produkcyjnych i urządzeń wykorzystywanych w produkcji z uwzględnieniem:

 • działań podjętych przez producenta w celu oddzielenia ekologicznych i nieekologicznych jednostek produkcji akwakultury (jeżeli dotyczy);
 • oceny zgodności podejmowanych działań z wymogami produkcji ekologicznej.

.

3. Kontrola dokumentacji z uwzględnieniem:

 • ewidencji towarowej i dokumentacji księgowej na etapie zakupu / przyjęcia ryb, pasz i innych środków produkcji;
 • ewidencji ilości ryb i środków produkcji w tym m.in. dokumentacji zarybień, skarmiania, odłowów;
 • dokumentacji związanej z dobrostanem ryb w tym monitoringiem środowiska wodnego i zdrowia ryb, zabiegami pielęgnacyjnymi, leczeniem, transportem;
 • zapisów dotyczących bezpieczeństwa prowadzonej produkcji w tym m.in. weryfikacja protokołów kontroli Inspekcji Weterynaryjnej, zapisów odnoszących się do zabiegów mycia, dezynfekcji urządzeń i obiektów produkcyjnych, warunków składowania środków produkcji;
 • dokumentacji i ewidencji sprzedaży ryb i/lub produktów zwierzęcych;
 • pozostałej dokumentacji pozwalającej na weryfikację spełniania wymogów produkcji ekologicznej w sektorze akwakultury.
 • Weryfikacja decyzji wydanych przez WIJHARS w sprawie odstępstw – jeśli dotyczy.

W przypadku pierwszej kontroli lub gdy producent nie rozpoczął działalności w zakresie zgłoszonej kategorii, weryfikacja ww. elementów będzie się odbywać na podstawie stworzonego systemu przedstawionego przez producenta, który będzie wdrożony z chwilą rozpoczęcia działalności.

4. Pobranie próbek

4.1 Weryfikacja systemu i metodyki pobierania prób prowadzonych przez producenta;

4.2 Pobieranie próbek środków produkcji i produktów oraz sporządzenie protokołu z pobierania prób (pobieranie prób nie jest czynnością obligatoryjną i jest realizowane przez jednostkę na podstawie prowadzonego systemu analizy ryzyka lub wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, co do zgodności metod produkcji z wymogami produkcji ekologicznej w sektorze akwakultury).

 

5. Wypełnienie protokołu i jego omówienie

6. Spotkanie zamykające

 • podsumowanie wyników kontroli, przedstawienie zauważonych niedociągnięć, odchyleń, niezgodności i proponowanych działań naprawczych oraz poinformowanie producenta o procedurze odwołania od zapisów protokołu kontroli;
 • wniesienie do protokołu uwag producenta i podpisanie protokołu.

 

 

Standardowy program kontroli Ekogwarancja PTRE sp. z o.o. jest tylko przykładem i nie jest zamknięty.
W poszczególnych przypadkach jest on dostosowywany do działań prowadzonych przez kontrolowanego producenta. Jest oparty na wymaganiach stawianych przez Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007 ze zm., Rozporządzenie Komisji (WE) 889/2008 ze zm. oraz Ustawę o rolnictwie ekologicznym z dnia 25.06.2009 ze zm.