Znajdź nas na facebooku

Standardowy program kontroli pozyskiwanieStandardowy program kontroli pozyskiwanie

Standardowy program kontroli producentów –Pozyskiwanie dziko rosnących roślin, ich części oraz grzybów

1. Spotkanie otwierające

1.1 Sprawdzenie aktualności opisu jednostki i przedstawionej przez producenta dokumentacji

1.2 Wyjaśnienie zasad kontroli na zgodność z Rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007 ze zm., Rozporządzeniem Komisji (WE) 889/2008 ze zm., oraz Ustawą o rolnictwie ekologicznym z dnia 25.06.2009 ze zm. oraz innymi aktami prawnymi mającymi wpływ na wydanie certyfikatu zgodności, m.in. Ustawą o lasach z dn. 28.09.1991 r., Ustawą o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 ze zm.; Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin i grzybów z dn. 9.10.2014 r.

1.3 Prezentacja działań prowadzonych przez producenta

 

2. Fizyczna kontrola zakładu i prowadzonej dokumentacji

2.1 Fizyczna kontrola obiektów produkcyjnych i/lub składowania z uwzględnieniem:

  • drogi produktu oraz działań podjętych przez producenta w celu oddzielenia produktu ekologicznego od nieekologicznego;
  • oceny bezpieczeństwa produktów pod kątem zgodności podejmowanych działań z wymogami produkcji ekologicznej;
    • etykietyzacji produktów.

2.2 Kontrola dokumentacji z uwzględnieniem:

  • ewidencji towarowej i dokumentacji księgowej na etapie przyjęcia, produkcji, magazynowania, wydania, transportu oraz dokumentowania ekologicznego statusu surowców/produktów wprowadzanych do produkcji/obrotu;
  • zapisów dotyczących bezpieczeństwa produktów w tym weryfikacja protokołów z kontroli przeprowadzonych przez upoważnione organy nadzoru, kontrola zapisów odnoszących się do zabiegów mycia, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, weryfikacja użycia substancji pomocniczych i dodatków do żywności oraz zaświadczeń potwierdzających brak stosowania w ich produkcji organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO).

2.3   Fizyczna wizytacja obszarów pozyskiwania oraz punktów skupu i jeśli jest to możliwe zbieraczy w trakcie zbioru (oszacowanie maksymalnych ilości zbioru, określenie wpływu pozyskiwania i zdefiniowanie ewentualnych zagrożeń dla obszaru pozyskiwania, weryfikacja stosowanych praktyk dobrego zbioru, prowadzonej dokumentacji skupowej, list zbieraczy, przeprowadzenie wywiadu ze zbieraczami, weryfikacja: miejsc składowania i suszenia surowców przez zbieraczy, organizacji transportu do punktów skupu, prowadzonego monitoringu obszarów certyfikowanych i zbieraczy ), weryfikacja oświadczeń stron trzecich potwierdzających brak stosowania środków niedozwolonych w produkcji ekologicznej na obszarze pozyskiwania w okresie ostatnich trzech lat oraz pozwoleń wydanych przez RDOŚ na pozyskiwanie dziko rosnących roślin objętych ochroną, weryfikacja map obszarów zgłoszonych do certyfikacji, weryfikacja przeprowadzanych szkoleń i ich zakresu dla zbieraczy, weryfikacja etapu przyjęcia surowców na punkt skupu oraz ich składowania.

W przypadku pierwszej kontroli lub gdy producent nie rozpoczął działalności w zakresie zgłoszonej kategorii, weryfikacja ww. elementów będzie  się odbywać na podstawie stworzonego systemu przedstawionego przez producenta, który będzie wdrożony z chwilą rozpoczęcia działalności.

3. Pobranie próbek

3.1 Weryfikacja systemu i metodyki pobierania prób prowadzonych przez producenta;

3.2 Pobieranie próbek surowców, wyrobów gotowych, dodatków itp. oraz sporządzenie protokołu z pobierania prób (pobieranie prób nie jest czynnością obligatoryjną).

4. Wypełnienie protokołu i jego omówienie

5. Spotkanie zamykające

  • podsumowanie wyników kontroli, przedstawienie zauważonych niedociągnięć, odchyleń, niezgodności i proponowanych działań naprawczych oraz poinformowanie producenta o procedurze odwołania od zapisów protokołu z kontroli;
  • wniesienie do protokołu uwag producenta i podpisanie protokołu.

Standardowy program kontroli Ekogwarancja PTRE sp. z o.o. jest tylko przykładem i nie jest zamknięty. W poszczególnych przypadkach jest on dostosowywany do działań prowadzonych prze kontrolowanego producenta. Jest oparty na wymaganiach stawianych przez Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007 ze zm., Rozporządzenie Komisji (WE) 889/2008 ze zm.; oraz Ustawę o rolnictwie ekologicznym z dnia 25.06.2009 ze zm.