Znajdź nas na facebooku

Polityka jakościPolityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Jednostka Certyfikująca Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. jest jednostką powołaną do certyfikacji podmiotów w rolnictwie ekologicznym na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Rady WE 834/2007 i Ustawy o rolnictwie ekologicznym
z dnia 25 czerwca 2009 roku z późn. zm.

Główne cele polityki jakości to:

-     prowadzenie procesu certyfikacji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi rolnictwa ekologicznego

-          spełnienie oczekiwań obecnych i przyszłych klientów w procesie certyfikacji w rolnictwie ekologicznym, poprzez pozyskiwanie nowych klientów, utrzymanie dotychczasowych oraz ograniczenie ilości reklamacji

-          prowadzenie działalności, która umożliwia osiągnięcie wysokiego poziomu certyfikowanych podmiotów

-          zapewnienie, że jako jednostka kompetentna, wiarygodna i bezstronna w zakresie prowadzonej certyfikacji, jest uznana na szczeblu krajowym i międzynarodowym, poprzez utrzymanie akredytacji i notyfikacji oraz udział
w gremiach dotyczących rolnictwa ekologicznego

-          zapewnienie wysokiego poziomu prac związanych z procesem certyfikacji,

-          zobowiązanie się do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych od producenta w procesie certyfikacji,

-          wykonywanie prac związanych z procesem certyfikacji w sposób rzetelny, obiektywny i fachowy, zgodny z ustalonymi w Księdze Jakości zasadami, opartymi na wymaganiach normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013 oraz wiedzy
i fachowości personelu.

Dążąc do doskonalenia jakości swoich usług poprzez:

- audyty wewnętrzne,,

- przeglądy kierownictwa,

- szkolenie personelu,

- informacji zwrotnych od klientów,

- spotkań informacyjnych dla klientów jednostki

coraz lepiej zaspokajamy potrzeby klientów, dostarczając za każdym razem usługi na najwyższym możliwym poziomie. Za ustanowienie, dokumentowanie i realizację polityki jakości odpowiedzialny jest Prezes Jednostki Certyfikującej. Personel został zapoznany z polityką jakości, dokumentacją systemu jakości. Jest ona zrozumiała i wdrożona na wszystkich szczeblach organizacji. Skutecznie wdrożony i udokumentowany system zarządzania jakością oraz jego ciągłe doskonalenie i wysoki poziom świadczonych usług jest gwarancją wysokiego poziomu i przyszłości Spółki EKOGWARANCJA PTRE.

Mierzalne cele operacyjne są  ustalane co roku podczas przeglądu systemu zarządzania.

Prezes Jednostki Certyfikującej

Dr hab. Jerzy Szymona

Zobacz także