Znajdź nas na facebooku

Przetwórstwo ekologicznePrzetwórstwo ekologiczne

PRZETWÓRSTWO

EKOLOGICZNY, PRZETWORZONY PRODUKT SPOŻYWCZY

Za przetworzony produkt ekologiczny, można jedynie uznać taki, który podlegał ekologicznemu przetwórstwu, regulowanym przepisami prawnymi Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.  Wieloskładnikowy przetworzony produkt ekologiczny zawiera co najmniej 95% składników pochodzenia rolniczego, wytworzonych według zasad rolnictwa ekologicznego.  Pozostałe 5% składników pochodzenia rolniczego może być nie ekologiczne, jeśli wymieniono je w załączniku IX, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.  Zawartość procentowa odnosi się do surowców rolniczych, w przeliczeniu na powietrznie suchą masę. W przetworzonym produkcie ekologicznym mogą znaleźć się dodatki, nie będące produktami rolniczymi, ale jedynie wymienione w załączniku VIII, sekcja A, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. W trakcie przetwarzania mogą zostać użyte w procesie technologicznym substancje, wymienione w załączniku VIII, sekcja B, nie wchodzące w końcowy skład produktu.

Zabrania się promieniowania jonizującego w obróbce produktu ekologicznego lub składników wchodzących w skład przetworzonego produktu oraz używania jakichkolwiek substancji pochodzących z organizmów modyfikowanych genetycznie.

Etykieta przetworzonego produktu

Przetworzony produkt może być opatrzony etykietą produktu ekologicznego pod warunkiem, iż w jego składzie co najmniej 95 % komponentów rolniczych jest wytworzonych w zgodzie z zasadami rolnictwa ekologicznego.  Pozostałe 5 % składników jest uwzględnione w załączniku VIII, sekcja A, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Produkty roślinne z okresu konwersji

Produkt nieprzetworzony [np. marchew] lub przetworzony ale zawierający tylko jeden składnik roślinny pochodzenia rolniczego w ilości co najmniej 95 %, a pozostałe 5 % składników jest uwzględnione w załączniku IX, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, może być opatrzony etykietą z napisem „produkt z upraw w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne” pod warunkiem, że został spełniony wymóg co najmniej 12 miesięcy okresu konwersji, poprzedzający zbiór produktu roślinnego. Etykieta takiego produktu musi zostać zatwierdzona przez jednostkę certyfikującą. Etykieta nie może być opatrzona unijnym logiem rolnictwa ekologicznego.