Znajdź nas na facebooku

Rolnictwo integrowaneRolnictwo integrowane

 

 

Warunkiem uzyskania przez Producenta certyfikatu na wnioskowane produkty jest stwierdzenie przez Ekogwarancja PTRE, że Producent spełnia wymagania określone w ustawie o środkach ochrony roślin i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach, Metodykach Integrowanej Produkcji zatwierdzonych przez GIORiN, w programie certyfikacji. Do wymagań tych zalicza się w szczególności:

-        ukończenie szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiadanie zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia lub spełnia wymagania określone w art. 64 ust. 4 i 5 oraz 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;

-        prowadzenie produkcji i ochrony roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

-        stosowanie nawożenia na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin;

-        prawidłowe dokumentowanie, zgodnie z wymogami określonymi
w obowiązujących przepisach, prowadzenia działań związanych
z integrowaną produkcją roślin;

-        przestrzeganie przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych,
w szczególności określonych w metodykach, o których mowa powyżej;

-        nie przekroczenie najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w próbkach pobranych do badań laboratoryjnych;

-        przestrzeganie przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach
o których mowa powyżej;

-        spełnienie dodatkowych wymagań określonych w programie certyfikacji.

Przebieg procesu

Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

-  złożenie dokumentacji zgłoszeniowej

- weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej

- kontrola z ewentualnym pobieraniem próbek

- przegląd dokumentacji pokontrolnej,

- złożenie wniosku o wydanie certyfikatu wraz z uzupełnionymi notatnikami

- decyzja w sprawie wydania certyfikatu

- nadzór nad wydanymi certyfikatami

Do pobrania:

P09_F_01_W2_Formularz Zgłoszenia IP.pdf

P09_Z_01_W3_Program certyfikacji Integrowana Rrodukcja Roślin.pdf

P09_Z_01A_W1_Regulamin korzystania ze Znaku integrowanej produkcji roślin.pdf

P09_Z_03_W2_Cennik IP.pdf

notatnik rolnicze.pdf

notatnik sadownicze.pdf

notatnik warzywnicze.pdf

P09_Z_04_W1_Standardowy plan kontroli IP.pdf

Link do strony www PIORIN

Wykaz wydanych certyfikatów.pdf

2018-Wykaz wydanych certyfikatów.pdf