Znajdź nas na facebooku

Przebieg procesu certyfikacjiPrzebieg procesu certyfikacji

1. Wymagania

Podstawa prawna:

-        Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. L 189/1 z 20.7.2007, z późn. zm.);

-        Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. L 250/1 z 18.9.2008, z późn. zm.);

-        Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2015, poz. 497 tekst jednolity.).

-        Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. L 334/25 z 12.12.2008, z późn. zm.);

2. Przebieg procesu certyfikacji:

Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

- złożenie dokumentacji zgłoszeniowej [ zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wniosek o certyikację, opis jednostki produkcyjnej ]

- weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej

- kontrola z ewentualnym pobieraniem próbek

- przegląd dokumentacji pokontrolnej

- decyzja w sprawie wydania certyfikatu

- nadzór nad wydanymi certyfikatami

Wniosek i Opis należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w formularzach, które są dostępne w zakładce do pobrania.

 

Przyjęcie przez jednostkę kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów jest równoznaczne z objęciem producenta system kontroli i rozpoczęciem procesu planowania kontroli. Za kompletny i poprawny uznawany jest również podpisany i zeskanowany dokument w formie elektronicznej.

Obszary certyfikacji na zgodność z Rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007

 

Standardowy program kontroli - produkcja roślinna i zwierzęca

 

 

Standardowy program kontroli pszczelarstwo
Standardowy program kontroli akwakultura

Standardowy program kontroli przetwórstwo, obrót, import
Standardowy program kontroli Pozyskiwanie