Ekogwarancja
Certyfikacja żywności ekologicznej
na terenie całej Polski
Kliknij aby wypełnić formularz zgłoszeniowy
ezgloszenie.pl

Najczęściej zadawane pytania

W pierwszej kolejności należy zarejestrować zgłoszenie w serwisie www.ezgloszenie.pl . Zgłoszenie można też wypełnić po pobraniu edytowalnego pliku pdf.  Kliknij w : >> Formularz zgłoszenia , aby pobrać plik.

Po zgłoszeniu wypełniamy Wniosek o certyfikację gospodarstwa. Wniosek możemy wypełnić w serwisie www.woc.pl  lub po pobraniu edytowalnego pliku pdf. Kliknij w :>> W01G__Wniosek o certyfikacje gospodarstwa_wydanie3, aby pobrać plik.

Razem z wnioskiem składa się odpowiednie : Wykazy do W01G (wniosku o certyfikację gospodarstwa)_wersja 1 oraz W01G_DS_Spis działań i środków podjętych w gospodarstwie_wydanie1.

Zgłoszenie  jak i Umowę o prowadzenie procesu certyfikacji w produkcji ekologicznej można podpisać podpisem elektronicznym i przesłać na skrzynkę mailową dokumentacja@ekogwarancja.pl. W przypadku braku takiej możliwości Zgłoszenie i Umowę należy wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie wysłać na nasz adres korespondencyjny [ul. Nałęczowska 1, 21-008 Dąbrowica ].

Pozostałe dokumenty można dostarczyć drogą mailową po podpisaniu własnoręcznym podpisem w formie skanu lub podpisane elektronicznie.

 

W tym celu w pierwszej kolejności należy zaktualizować zgłoszenie w serwisie www.ezgloszenie.pl .

Takie zgłoszenie powinno mieć uzupełnione dodatkowo sekcję VI.

W sekcji VI należy zaznaczyć przynajmniej pole 41a i / lub 42 - produkcja ekologiczna 

Po rejestracji Zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

W tym celu w pierwszej kolejności należy zarejestrować zgłoszenie w serwisie www.ezgloszenie.pl .

W sekcji V należy zaznaczyć przynajmniej pole 36a - produkcja ekologiczna.

Po rejestracji Zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

 

W tym celu w pierwszej kolejności należy zarejestrować zgłoszenie w serwisie www.ezgloszenie.pl .

W sekcji V należy zaznaczyć przynajmniej pole 38 - produkcja ekologiczna.

Po rejestracji Zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

W tym celu w pierwszej kolejności należy zarejestrować zgłoszenie w serwisie www.ezgloszenie.pl .

W sekcji V należy zaznaczyć przynajmniej pole 39 - produkcja ekologiczna.

Po rejestracji Zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

W tym celu w pierwszej kolejności należy zarejestrować zgłoszenie w serwisie www.ezgloszenie.pl .

W Zgłoszeniu należy zaznaczyć odpowiednie pola w sekcjach VI do X, które dotyczą Państwa działalności.

Po rejestracji Zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

PL-EKO-01 to numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej Ekogwarancja nadany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Numer ten znajduje się na etykietach produktów, które są wytwarzane przez producentów certyfikowanych przez naszą jednostkę.

W celu zapoznania się z zasadami używania logo, prosimy kliknąć w poniższy link :

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_pl

Ekogwarancja PTRE świadczy usługi kontroli na standardy:

  1. szwajcarskie prywatne standardy produkcji ekologicznej „Bio Suisse” dla ICB – International Certification Bio Suisse AG, Peter Merian-Strasse34, CH-4052 Basel;
  2. niemieckie prywatne standardy produkcji ekologicznej „Naturland” dla Naturland. e.V. kleinhaderner Weg 1 D-82166 Grafelfing.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem certyfikatu, któregoś z ww. standardów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 81 501 68 52 lub 887 185 802.

Kto i jak może złożyć odwołanie?
Producentowi przysługuje prawo złożenia Odwołania od każdej decyzji Dyrektora ds. certyfikacji wydanej w procesie certyfikacji. Odwołanie należy złożyć do Ekogwarancja PTRE w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem (w przypadku przesłania odwołania pocztą decyduje data nadania przesyłki).
Uwaga!
Jeżeli Producent, kwestionując otrzymaną decyzję, zamierza złożyć zastrzeżenia do wyników analizy wykonanej w laboratorium, Producent zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek do Ekogwarancja PTRE w terminie 7 dni od otrzymania decyzji.
Jak prawidłowo złożyć odwołanie?
W odwołaniu należy wskazać dokładnie swoje dane oraz oznaczyć decyzję, której odwołanie dotyczy. W celu prawidłowego i niezwłocznego rozpoznania, w treści odwołania należy podać z jakim rozstrzygnięciem zawartym w decyzji odwołujący się nie zgadza oraz uzasadnić swoje stanowisko. Należy również wskazać dowody potwierdzające stanowisko przedstawione w odwołaniu.
Kiedy Jednostka dostanie odwołanie?
Jednostka Certyfikująca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, potwierdza otrzymanie każdego Odwołania.
Co po otrzymaniu odwołania?
Producent może zostać wezwany do sprecyzowania lub uzupełnienia odwołania, w przypadku gdy treść odwołania nie zawiera informacji umożliwiających jego rozpoznanie. Organem właściwym do rozpoznania i rozstrzygnięcia każdego odwołania jest Zarząd Jednostki Certyfikującej. Zarząd w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do wszechstronnego i obiektywnego rozpoznania odwołania uprawniony jest w szczególności podjąć następujące czynności:
--zażądać przeprowadzenia ponownego przeglądu sprawy przez Specjalistę ds. Certyfikacji, który nie był zaangażowany w wydanie zaskarżonej decyzji;
--uzyskać stanowisko jednego lub kilku ekspertów posiadających niezbędną wiedzę
--zlecić przeprowadzenie kontroli wyrywkowej zapowiedzianej lub niezapowiedzianej
--zwrócić się do właściwego laboratorium z wnioskiem o przeprowadzenie ponownych badań lub o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przekazanych wyników badań.
Kiedy odwołanie zostanie rozstrzygnięte?
Rozpoznanie i rozstrzygnięcie odwołania następuje w terminie 30 dni. Zarząd rozpoznaje odwołanie wydając decyzję, którą doręcza się Producentowi. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie.

Kto i jak może złożyć skargę?

Producent może składać Skargi zawierające zastrzeżenia i uwagi dotyczące wszelkich czynności lub działań Jednostki Certyfikującej (w tym osób i podmiotów działających w jej imieniu) podjętych w ramach procesu certyfikacji w innej formie niż decyzja Dyrektora ds. Certyfikacji. Skarga może dotyczyć także czynności i działań zaniechanych przez Jednostkę Certyfikacyjną, do podjęcia których była ona zobowiązana w ramach działań certyfikacyjnych. Inne osoby i podmioty mogą wnosić Skargi odnoszące się do zgodności wyrobów z wymaganiami certyfikacyjnymi. Skargi składa się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres poczty email Jednostki Certyfikującej. W skardze należy opisać czynność lub działanie, ewentualnie zaniechanie Jednostki Certyfikującej, których skarga dotyczy.

Kiedy Jednostka dostanie skargę.

Jednostka Certyfikująca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, potwierdza otrzymanie każdej skargi. Organem właściwym do rozpoznania i rozstrzygnięcia skargi jest Zarząd Jednostki Certyfikującej.

Co po otrzymaniu skargi?

W celu dokładnego wyjaśnienia sprawy, Zarząd może zobowiązać wnoszącego skargę, Producenta lub osoby których skarga dotyczy do złożenia wyjaśnień osobiście lub na piśmie, jak również do przedstawienia określonych dokumentów, może zarządzić również przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego rozpoznania skargi.

Kiedy skarga zostanie rozstrzygnięta?

Rozpoznanie i rozstrzygnięcie skargi następuje w terminie 30 dni. Wnoszącego skargę zawiadamia się na piśmie o sposobie rozpoznania skargi. Jeżeli skarga dotyczyła zgodności wyrobu z wymaganiami certyfikacyjnymi, o sposobie jej rozpoznania zawiadamia się również Producenta, którego skarga dotyczyła.

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest EKOGWARANCJA PTRE sp. z o.o.. Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności. Klikając WYŚLIJ akceptujesz wszystkie powyższe warunki.